Domobrana neboli rezervní armáda

Domobrana neboli rezervní armáda (armáda rezervistů-záložníků), anglicky militia, německy Landsturm, zastarale landšturm (příslušník landšturmák), je vojenský termín, označující součást vojska (armády) povolávanou do zbraně pouze v době války. Dnes je označována jako záloha ozbrojených sil.
Na základě zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, podléhá branné povinnosti každý občan ve věku 18–60 let, de facto pouze muži, neboť ženy nepodléhají služební povinnosti. Funkci domobrany v současnosti vykonává Aktivní záloha ozbrojených sil České republiky.

Aktivní záloha – AZ, dříve též Aktivní záloha dobrovolná – AZD, je součástí ozbrojených sil České republiky, které se zřizují na základě zákona číslo 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon). Příslušníci aktivní zálohy se několik týdnů v roce věnují vojenskému výcviku a zbylý čas se věnují civilnímu zaměstnání – tak mohou kombinovat dvě povolání, vojenské i civilní.
Aktivní záloha se využívá především pro doplňování ozbrojených sil za stavu ohrožení státu, za válečného stavu nebo při vzniku nevojenských krizových situací – zejména k pomoci při živelních a ekologických pohromách. Oficiálně aktivní záloha vznikla na základě potřeb Armády České republiky a zájmu vojáků v záloze o zařazení do jejích jednotek k 1. lednu 2004; jejímu zrodu však předcházel už od roku 1999 výcvik záloh na tzv. dobrovolných vojenských cvičeních.

Důvody vzniku a cíle aktivních záloh:

  • Snaha vytvořit co nejmenší armádu, která by byla schopná zajišťovat plnění svých úkolů, ale zároveň zajistit, aby v případě náhlého zvýšení nároků na Ozbrojené síly České republiky (např. živelná pohroma, stav ohrožení státu) bylo možno dočasně zvýšit počet příslušníků ozbrojených sil.
  • Umožnit dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci v případě ohrožení vlasti, se zapojit do vojenského života.
  • Zajištění odborných služeb, které jsou spíše civilního rázu (např. právník), které se malé profesionální armádě nevyplatí ve větším měřítku provozovat, přestože nárazově může vzniknout jejich potřeba, například při sestavování kontingentů pro mírové mise armády v zahraničí. Pro takové případy je možné použít příslušníka aktivních záloh, který se potřebnému oboru věnuje ve své civilní kariéře. Pro potřebu nasazení v zahraniční misi může příslušník aktivní zálohy dočasně vstoupit do služebního poměru vojáka z povolání.
  • Zabezpečení civilní kontroly uvnitř AČR po zrušení základní služby

Požadavky pro vstup do aktivních záloh:

Příslušníkem aktivní zálohy může stát občan České republiky, který již dosáhl 18 let, ale ještě nepřesáhl věk 60 let. Dalšími podmínkami pro zařazení občana do aktivní zálohy jsou jeho zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy. Dohodu o zařazení do aktivní zálohy s občanem uzavírá krajské vojenské velitelství na dobu tří let (dohodu je možné podepsat opakovaně nebo ji kdykoli bez udání důvodu zrušit).

Současnost:

Současný systém aktivních záloh začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník Generálního štábu armádní generál Jiří Šedivý povolal záložníky na první dobrovolná vojenská cvičení. V současnosti vůbec první dobrovolné cvičení vojáků v záloze proběhlo 11. – 15. října 1999 ve VVP Jince na cílové ploše Bahna. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů aktivních záloh, kteří se podílejí na organizaci aktivních záloh mnohdy dodnes.
Útvary aktivních záloh začaly být soustavně budovány od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích, např. při aktuální silné hrozbě teroristického útoku. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivních záloh u jednotlivých druhů vojsk (tanková rota, ženijní rota, útvar speciálních sil atd.).

Zdroj: Wikipedie Domobrana a Aktivní záloha ozbrojených sil

Toliko Wikipedie a legislativa a nyní k současné situaci: Nemůžeme zastírat, že se nás situace v jižní Evropě netýká a ani není dobré strkat hlavu do písku. A taktéž není možné, abychom nad touto situací jen tak mávli rukou, že to je mimo a nebo, že to politici a analytici jen zbytečně nafukují. Nebezpečí zde je a je zde již několik let, kdy se situace s multikulturismem vymkla z rukou politiků. Kdy spontánní nasranost obyvatel České republiky přešla od hodspodských keců a úvah do roviny ochrany obydlí, vlastního života, života svých blízkých a národních hodnot a kdy si začali lidi znovu uvědomovat svoje vlastenectví. Ostatně vždy v těžkých dobách se lidi více semkli, aby úspěšně bojovali proti bezpráví a zlu.

Nastala doba, kdy stát přestává plnit jednu ze svých základních funkcí – ochranu obyvatelstva, kdy začíná totalitně oklešťovat osobní svobody a to vše pod různými záminkami, na které se vymýšlejí doslova totalitní zákony a nařízení. Policie a soudy se stávají v novém systému nástroji k potlačování občanských svobod. Jsme toho dennodenně svědky! Šikana, estebáctví, bolševické praktiky se prostě neztratily, ale bují a rostou se stále větší mocí bolševiků a socialistů ve výkonné moci. Zcela v souladu s byrokracií a diktátem EU se členské státy dostávají do područí doslova fašistické vlády nadstátní unie a fašismus, v současné politice označovaný jako „boj proti terorismu“ nebo „ochrana obyvatel“ a „vše, pro ochranu spotřebitelů“, se stává cestou ve vazalských státech. Zastrašování, sankce a ekonomické vydírání se stalo součástí naší Evropy. Je to špatné a je to zlé. Ovšem jeden z našich pilířů demokracie v ČR, což je Listina základních práv a svobod, neboli Ústavní zákon č. 2/1993 Sb. ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.  jasně praví:

Hlava druhá, oddíl druhý, článek 23
„Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

Tento zákon umožňuje občanům se doslova „postavit na odpor“!!! A můžu vás ubezpečit, že se již tato akce pilně připravuje! Začínají vznikat krajská centra Národní gardy (prosím, nespojovat s bojůvkami nějakých neonacistů!!!), které evidují a kontaktují občany, splňující výše uvedené podmínky pro domobranu, občany, kteří legálně vlastní zbraně, občanů, kteří se účastní výcviků a kurzů spojených se survivalem, sebeobranou a dalšími činnostmi podobného charakteru.

Národní garda prozatím vzniká v doslova „partyzánském“ režimu, protože bohužel státním orgánům se podobné aktivity, které nemají samy plně pod kontrolou, nelíbí. Pochopitelně, vždyť jsou určené na ochranu a obranu obyvatelstva, protože státní moc zcela selhala. Do konce roku je předpoklad získání cca 20 až 30 tisíc dobrovolných členů Národní gardy a poté začne profesionální výcvik, který povedou armádní a policejní odborníci. Již nyní je připraveno vstoupit do zbraně na obranu vlasti minimálně 8 až 10 tisíc lidí a v případě jakéhokoliv napadení nebo jiného bezpečnostního problému jsou schopni se postavit se zbraní do 48 hodin! Každý vlastenec, zájemce, který není agentem BIS nebo PČR je vítán (a věřte, že systém prověření je velice propracovaný) a stane se oporou v boji za naši vlast.

PS: Spouštím časovač, kdy mě poprvé od vystavení tohoto článku bude „kontaktovat“ buď PČR nebo BIS 🙂 A samozřejmě o tom zde budu informovat! Ale možná si sami uvědomí svoje vlastenectví a nechají mě na pokoji…

PPS: Pan senátor Doubrava má správný názor! a exprezident Václav Klaus má pravdu!

Napsat komentář